John Glenn Varsity vs FranklinVarsity Glenn Vs ChurchillVarsity Glenn vs NorthvilleVarsity Glenn  vs WayneJohn Glenn vs Grand BlancJohn Glenn vs HartlandVarsity Lift a thon 2017